Home Office – VPN

Čo je práca z domu (tzv. home office)?

Práca z domu, tzv. home office či domácka práca sú všetko pojmy, ktoré predstavujú špecifický druh vykonávania práce, ktorá nie je viazaná na pracovisko zamestnávateľa, ale na iné dohodnuté miesto práce, najčastejšie bydlisko (domácnosť) zamestnanca, a to po celý čas pracovnej doby. Zákonník práce vymedzuje len pojem domácka práca, pojem home office nedefinuje.

VPN TECHNOLÓGIA:

  • DRAYTEK technológia VPN klientov
  • FORTICLIENT technológia VPN klientov

Kontakttujte nás a nechajte si poradiť.

Ako môže zamestnávateľ kontrolovať zamestnanca pri práci z domu?

Je nepochybné, že pri home office nemá zamestnávateľ možnosť uplatňovať kontrolné nástroje, ktoré zvyčajne uplatňuje voči zamestnancom na pracovisku. Napriek tomu by mal aspoň čiastočne dohliadať nad prácou zamestnanca z domu. Vhodným riešením je napríklad zasielanie denného výkazu zo strany zamestnanca do konkrétnej hodiny určenej zamestnávateľom.


Zhrnutie na záver:

Home office sa počas epidémie koronavírusu stal dôležitým nástrojom na ochranu zamestnancov pred nákazou a súčasne významnou metódou na zachovanie prevádzky firiem, aj keď v obmedzenom režime.  Pre home office platia tieto podmienky:

  • riadi sa pravidlami dohodnutými v pracovnej zmluve, v internom predpise alebo v dodatku k pracovnej zmluve, prípadne v e-mali
  • možnosť home office nemôže zamestnávateľ jednostranne zamestnancovi nariadiť (vyžaduje sa dohoda)
  • zamestnávateľ je voči zamestnancovi pracujúcemu z domu povinný dodržiavať BOZP
  • zamestnanec má nárok na bežnú odmenu za prácu
  • ak zamestnanec odpracoval viac ako štyri hodiny denne, má nárok na stravné..

Praktické rady, čo môžu zamestnávatelia v začiatkoch krízového manažmentu a vedenia zamestnancov na diaľku urobiť.

IT connect logo